Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 06η  Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 13.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 06η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Επτακοσίων Χιλιάδων ευρώ (€ 3.700.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και ν. 2190/1920 για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η  Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 23.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων Εκατόν Τριάντα Εννέα Χιλιάδων ευρώ (€ 4 .139.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν . 3156 /2003 κ α ι 2190 /1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική τακτική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 14-07-2017.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.