I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

To http://www.domaine-lazaridi.gr/  είναι ο «Δικτυακός τόπος» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ», που εδρεύει στην Αδριανή Δράμας Ελλάδα (ΑΦΜ: 094200704 / Δ.Ο.Υ Δράμας, αρ. ΓΕΜΗ 51520819000) (εφεξής η «Εταιρεία»).

Οι παρόντες Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης στο Δικτυακό Τόπο, εκτός αν αναφέρονται ρητώς αποκλίσεις. Πριν ξεκινήσετε την πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης ώστε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλοήγηση σας στο Δικτυακό Τόπο είναι να είστε τουλάχιστον 18 ετών, διαφορετικά οφείλετε να απέχετε. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια στο Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Ενδεικτικά η περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο, η εγγραφή σας στο wine club κ.α., λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία βελτιώνει συνεχώς τον Δικτυακό Τόπο, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα. Για το λόγο αυτό σας συστήνουμε να διαβάζετε τους παρόντες Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής γενικών όρων χρήσης και ασφάλειας συναλλαγών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η χρήση και περιήγηση στο Δικτυακό τόπο μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν τροποποιημένοι. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες, εκτός αν υφίστανται τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την Εταιρεία.

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο WINE CLUB που διατηρούμε στο Δικτυακό Τόπο δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να περιηγείστε στο Δικτυακό Τόπο. Η επιλογή δημιουργίας λογαριασμού διατίθεται αποκλειστικά για δική σας εξυπηρέτηση. Για να γίνετε Μέλος και να δημιουργηθεί δικός σας λογαριασμός απαιτείται η εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων σας (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) και προαιρετικώς φύλο και ημερομηνίας γέννησης) η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Αν δεν επιθυμείτε να καταχωρίσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και δεδομένα, καθίσταται αδύνατη η εγγραφή σας ως Μέλος στο Δικτυακό Τόπο. Η εγγραφή και η συμμετοχή σας ως Μέλος είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και την αλήθεια των στοιχείων που χορηγεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος ως Μέλος είναι να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα χορηγούμενα στοιχεία.

Σας γνωστοποιούμε ρητά ότι η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος μας αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας του Λογαριασμού σας και (β) της αποστολής προς εσάς ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Εάν παρά τη Δημιουργία Λογαριασμού δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό, διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, επικοινωνήστε μαζί μας στο dclwc@domaine-lazaridi.gr. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι εκάστοτε ισχύοντες όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένοι στον Δικτυακό Τόπο.

Ασφάλεια

H Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Εξασφάλιση του Απορρήτου

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Verisign.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που εισάγετε είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

– Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

– Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

– Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WINE CLUB

Η εγγραφή σας στo WINE CLUB της Εταιρείας γίνεται αποκλειστικά οικειοθελώς και εξυπηρετεί την επιθυμία σας να ενημερώνεστε από την Εταιρεία μέσω newsletter. Δεν συνιστά προϋπόθεση για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό Τόπο. Η εγγραφή σας στo WINE CLUB αναφέρεται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο Β. Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter συνεπάγεται αυτοδικαίως την εκ μέρους σας παροχή ρητής συγκατάθεσης και συναίνεσης να σας αποστέλλεται ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Εταιρείας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε. Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ


Α. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

  1. Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού Τόπου και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμμετοχή ως μέλος επιτρέπεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών). Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο Δικτυακό Τόπο, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

  1. Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψή σας που τυχόν (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου.

Επίσης απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε. (β) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο Δικτυακό Τόπο από τα Μέλη του. (γ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κλπ.) του Δικτυακού τόπου.

H Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του Δικτυακού Τόπου εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημα της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους κ.α.

Β. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης

H Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι Χρήσης. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο Δικτυακός Τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος Δικτυακού Τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) να μην περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, χωρίς ωστόσο η Εταιρεία να παρέχει σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους. Αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Δικτυακού Τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Δικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) τυχόν υποστείτε οφειλόμενη στην αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. H Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, κλπ. φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά προβλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του Δικτυακού Τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις του Δικτυακού Τόπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων χρηστών για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τους τρίτους φορείς τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται επ’ ουδενί για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκύψει από το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων. H Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχει η ίδια μέσω του Δικτυακού Τόπου.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών ή/και την λειτουργία του Δικτυακού Τόπου οριστικά ή προσωρινά, χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. H Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπου, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει εγγράφως.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που εμπεριέχονται στο Δικτυακό Τόπο αποτελούν αποκλειστικά βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεστε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Η εμφάνιση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων της Εταιρείας στον Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies και τις σχετικές διατάξεις τόσο κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, όσο και κατά τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους τελικούς ισχύοντες όρους που διέπουν την χρήση εκ μέρους σας του Δικτυακού Τόπου και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους.

Β. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της.

Γ. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Εάν οποιοσδήποτε όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο ή Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Δράμας, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Marketing της Εταιρείας στο +30 25210 82231, 25210 82348 ή μέσω email στο dclwc@domaine-lazaridi.gr.