ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α.Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

2024

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 15η Μαϊου 2024 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (05) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 81,83% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (14.744.584) επί συνόλου 18.017.472 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

H ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2024, που αφορά την ημερομηνία Ανακοίνωσης των  Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2023. Ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 29 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Τα Οικονομικά αποτελέσματα θα  είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr την ίδια ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4/4/2024

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 02/04/2024 σύναψε με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 1.234.472,00. Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δέκα ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την χρηματοδότηση ποσοστού 50% των δαπανών της επένδυσης που υποβλήθηκε στο υποέργο Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα της δράσης οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά της επέκταση δυναμικότητας του οινοποιείου και αμπελώνων.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 1. Τετάρτη 24 Απριλίου  2024: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2023 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).
 2. Παρασκευή 23 Αυγούστου 2024: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Τα Οικονομικά αποτελέσματα θα  είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr την ίδια ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

2023

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 51520819000 ανακοινώνει ότι στην συνεδρίασή της 25 Σεπτεμβρίου 2023 διαπιστώθηκε ότι παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη στο άρθρο 100 παρ. 3 Ν. 4548/2018 προθεσμία των 10 ημερών από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της από 12 Σεπτεμβρίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 και με την οποία παρασχέθηκε η άδεια, κατ’ άρθρο 99 Ν. 4548/2018, να συνάψει η εταιρεία με τον Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου κάτοικο ΔΡΑΜΑΣ οδός ΒΙ.ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ με ΑΦΜ *********, συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία λόγω της ιδιότητας του ως μέλος του Δ.Σ., σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου διαρκείας, με Ειδικότητα Εργασίας: ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, και μηνιαίες μικτές τακτικές αποδοχές 4.000,00 ευρώ κι ειδικότερα, ότι εντός της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας δεν υποβλήθηκε αίτημα από μετόχους της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018. Για την παροχή της εν λόγω ειδικής άδειας και την διαπίστωση της παρέλευσης ως άπρακτης της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας τηρήθηκαν οι κατ’ άρθρα 100 και 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 12 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρίασή του ομόφωνα και παμψηφεί, έχοντας λάβει υπόψη την από 31.08.2023 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπυρίδωνα Μήλιου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 3712) της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» παρέσχε την άδεια, κατ’ άρθρα 99-101 Ν. 4548/2018, να συνάψει η εταιρεία με τον Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου κάτοικο ΔΡΑΜΑΣ οδός ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ με ΑΦΜ *********, συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία λόγω της ιδιότητας του ως μέλους του Δ.Σ., σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου διαρκείας, με Ειδικότητα Εργασίας: ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, και μηνιαίες μικτές τακτικές αποδοχές 4.000,00 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη την ανωτέρω από 31.08.2023 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπυρίδωνα Μήλιου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 3712) έκρινε ότι οι ανωτέρω αποδοχές είναι εύλογες και δίκαιες για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την από 31.08.2023 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπυρίδωνα Μήλιου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 3712) της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» επί του δικαίου και ευλόγου των ανωτέρω αποδοχών (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.domaine-lazaridi.gr), η οποία (Έκθεση) έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Για την παροχή της εν λόγω ειδικής άδειας τηρήθηκαν οι κατ’ άρθρα 100 και 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αναλυτικά η Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 30/08/2023 σύναψε με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 1.104.517,00. Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την χρηματοδότηση ποσοστού 100% των δαπανών της επένδυσης που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016 και αφορά τον εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής στους ιδιόκτητους αμπελώνες της Εταιρείας

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 25η Αυγούστου 2023 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 81,83% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 14.744.584 επί συνόλου 18.017.472 μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

 1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2022 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
 2. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε  τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2022.
 3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2022.
 4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 14.594.574 (98,98%) και αρνητικές ψήφους κατά  150.010 (1.02%) επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του Δ.Σ.,  Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη, Αθανάσιου Πάππου και Ιουλίας Λαζαρίδη, την εκλογή ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου α) του Κωνσταντίνου Λαζαρίδη του Γεωργίου, β) της Μαρίας Σάββα του Επιφανείου και γ) της Βασιλικής Σακελλαροπούλου του Στεργίου και τον ορισμό εξ αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου α) της Μαρίας Σάββα του Επιφανείου και β) της Βασιλικής Σακελλαροπούλου του Στεργίου. Τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.
 5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 14.744.584 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ««BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 41 και διακριτικό τίτλο BDO GREECE», η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και της οποίας η αμοιβή θα συμφωνηθεί από έναν εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα.
 6. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ενέκρινε ομόφωνα (με συμβουλευτική ψήφο) με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2022 καθώς και τις αμοιβές και παροχές, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022, όπως αυτές αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2022 καθώς και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12 Ιουλίου 2021 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων για το παρόν θέμα είναι συμβουλευτική.
 7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο και παράλληλα, με βάση την Πολιτική Αποδοχών, την προέγκριση της καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφενός για το διάστημα της τρέχουσας χρήσης μέχρι και σήμερα, όπως έχει αποφασισθεί δυνάμει της από 28/07/2023 απόφασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της από 28/07/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως θα προσδιορισθούν ειδικότερα δυνάμει ειδικής απόφασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με και εντός των πλαισίων της Πολιτικής Αποδοχών. Η Νέα Πολιτική Αποδοχών είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr.
 8. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ’ αυτήν κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr, δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.
 9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
 10. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την παροχή άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
 11. Δε συντρέχει περίπτωση.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-07-05 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωστοποιούμε ότι:

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 25ης Αυγούστου 2023 εξελέγησαν εις αντικατάσταση τριών παραιτηθέντων μελών, ως νέα μέλη του Δ.Σ. ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου, η Μαρία Σάββα του Επιφανείου και η Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2023, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
 2. Γεώργιος Ζάχαρης Αντ/δρος Ά του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
 3. Γεράσιμος Λαζαρίδης Αντ/δρος Β του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
 4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
 5. Μαρία Σάββα Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
 6. Πέτρος Ντινάκης Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
 7. Βασιλική Σακελλαροπούλου Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2023, αποφάσισε να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εξής πρόσωπα: α) Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., β) Μαρία Σάββα του Επιφανείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και γ) Πέτρος Ντινάκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την από 25.08.2023 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Μαρία Σάββα του Επιφανείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

 

Δράμα, 25 Αυγούστου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2023, αποφάσισε να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εξής πρόσωπα: α) Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., β) Μαρία Σάββα του Επιφανείου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και γ) Πέτρος Ντινάκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την από 25.08.2023 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Μαρία Σάββα του Επιφανείου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

 

Δράμα, 25 Αυγούστου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2023

H ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Οικονομικά έτη