ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη Γενική Συνέλευση της 12/07/2021 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, ως εξής:

 1. Ιουλία Λαζαρίδου                Πρόεδρος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
 2. Γεώργιος Ζάχαρης              Αντ/δρος Ά του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
 3. Γεράσιμος Λαζαρίδης          Αντ/δρος Β του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
 4. Ιωάννης Οξυζίδης              Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
 5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάντης Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
 6. Πέτρος Ντινάκης                Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
 7. Αθανάσιος Πάππος            Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 12.07.2021, είναι πενταετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026.

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η νέα 3μελης Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελούμενη από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 12/7/2021 απόφασή της, ως ακολούθως:

 1. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου –  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του ΔΣ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ. 9 του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα τον κο Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κο Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη του Δημητρίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κο Πέτρο Ντινάκη μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων– Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών  & Υποψηφιοτήτων–  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026.