ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-07-05 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωστοποιούμε ότι:

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 25ης Αυγούστου 2023 εξελέγησαν εις αντικατάσταση τριών παραιτηθέντων μελών, ως νέα μέλη του Δ.Σ. ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου, η Μαρία Σάββα του Επιφανείου και η Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2023, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Κων/νος Λαζαρίδης            Πρόεδρος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
 2. Γεώργιος Ζάχαρης             Αντ/δρος Ά του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
 3. Γεράσιμος Λαζαρίδης          Αντ/δρος Β του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
 4. Ιωάννης Οξυζίδης             Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
 5. Μαρία Σάββα Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
 6. Πέτρος Ντινάκης              Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
 7. Βασιλική Σακελλαροπούλου   Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2023, αποφάσισε να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εξής πρόσωπα: α) Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., β) Μαρία Σάββα του Επιφανείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και γ) Πέτρος Ντινάκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την από 25.08.2023 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Μαρία Σάββα του Επιφανείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2023, αποφάσισε να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εξής πρόσωπα: α) Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., β) Μαρία Σάββα του Επιφανείου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και γ) Πέτρος Ντινάκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την από 25.08.2023 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Μαρία Σάββα του Επιφανείου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.