ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική αποδοχών υιοθετεί, θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών όπως αυτά ορίζονται στο πεδίο εφαρμογής (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών. Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων εισηγήθηκε την παρούσα Νέα Έκδοση της Πολιτικής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο, αφού συμφώνησε, την υπέβαλε προς έγκριση στην από 25/08/2023 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία και εγκρίθηκε. Η Πολιτική Αποδοχών έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, ενισχύοντας και υιοθετώντας διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης, εξέλιξης και υψηλών επιδόσεων και δέσμευσης προς την επίτευξη των στόχων και των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών.

Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Διευθυντικών Στελεχών όπως αυτά ορίζονται στο πεδίο εφαρμογής, της παρούσας Πολιτικής, συνάδουν με τις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση και τις αρμοδιότητές τους και επηρεάζονται από την πορεία των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών αποτυπώνει τη στρατηγική και την πολιτική, που εφαρμόζει η Εταιρεία, με σκοπό τη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ν.4548/2018 (άρθρα 109-114), του Ν.4706/2020, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία,  καθώς επίσης και των κατευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Ως εκ τούτου, η Πολιτική Αποδοχών συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας, καθώς και στην αποφυγή έκθεσης της Εταιρείας σε υπερβολικούς κινδύνους.

Δείτε τη νέα έκδοση της Πολιτικής Αποδοχών εδώ