ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ν.3556/2007

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε εφιστά την προσοχή των Μετόχων της και του επενδυτικού κοινού στις υποχρεώσεις ενημέρωσης που θεσπίζουν οι διατάξεις των άρθρων 9 , 10 και 11 του ν. 3556/2007 και της κατ΄εξουσιοδότηση του νόμου εκδοθείσας απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και στις προβλεπόμενες κυρώσεις από την τυχόν παράβασή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007, αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε μετόχου εταιρίας , οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου, και κάθε προσώπου, μετόχου ή μη, που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών , το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, να ενημερώσει ταυτόχρονα την εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και , σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ενός ( 3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης , η πρώτη από τις οποίες είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης
  2. την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
  3. την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ανωτέρω ορίων
  4. την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην Εταιρία μας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας εντύπου γνωστοποίησης ΤR1, νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο , νόμιμα εξουσιοδοτημένο και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται :

  • στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας , Αδριανή Δράμας , 66100 Δράμα ΤΘ 157 , Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων ( τηλ. 25210 82348) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με αποστολή στο fax.με αριθμό 2521082320 (ή στο email. info@domaine-lazaridi.gr). Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας.
  • στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη « γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007» Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 3377243. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, το άρθρο 26 του ν. 3556/2007 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής επίπληξης ή προστίμου ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ο νόμος 3556/2007, η απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.2007, η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών TR1.

Σχετικά έντυπα για download