ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000

(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας και την από 03.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
 2.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 3. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2022 έως 31/12/2022.
 4. Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του
 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022
 7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 λόγω λήξης της διάρκειάς της.
 8. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.22 έως 31.12.22 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
 9. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει
 10.  Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών.
 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 25.08.2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση τη Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

 

Έγγραφα που κατατίθονται

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2023
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2022 προς ΤΓΣ Αυγούστου 2023
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2022
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 26-08-2022.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 12-07-2021.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 20-08-2020.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 18-06-2019.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 18-06-2018.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Έκτακτη Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 15-12-2017.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Έκτακτη Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 06-12-2017.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική τακτική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 14-07-2017.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εδώ.