ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρημ/κής Πληροφόρησης (I.F.R.S)

 

 

29/04/2024 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 | zip file (IXBRL)
29/04/2024 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 | HTML
27/09/2023 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2023 έως 30/06/2023
26/04/2023 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022 | zip file (IXBRL)
26/04/2023 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022 | HTML
30/09/2022 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2022 έως 30/06/2022
28/04/2022 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2021 έως 31/12/2021
28/04/2022 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2021 έως 31/12/2021 | zip file (IXBRL)
28/04/2022 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2021 έως 31/12/2021 | HTML
24/09/2021 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2021 έως 30/06/2021
28/04/2021 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2020 έως 31/12/2020
28/09/2020 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2020 έως 30/06/2020
06/05/2020 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019
23/09/2019 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2019 έως 30/06/2019
24/04/2019 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018
27/09/2018 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2018 έως 30/06/2018
25/04/2018 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017
20/09/2017 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2017 έως 30/06/2017
29/03/2017 Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01/01/2016 έως 31/12/2016
30/03/2016 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
30/11/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015
31/08/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015
27/05/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 31/03/2015
30/03/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014
27/11/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014
28/08/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014
29/05/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 31/03/2014
28/03/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 31/12/2013
29/11/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013
29/08/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013
17/05/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013
28/03/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012
29/11/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012
30/08/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012
30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012
30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/12/2011
30/11/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011
30/08/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011
25/05/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011
26/10/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/09/2010
30/08/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010
11/05/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010
30/03/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009
27/03/2009 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2008
30/05/2008 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008
27/03/2008 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2007
30/09/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/07 έως 30/9/07
30/06/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/07 έως 30/6/07
31/05/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2007 έως 31/3/2007
31/12/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2006
29/11/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 30/9/2006
30/08/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 30/6/2006
30/05/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 31/3/2006
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005-Διόρθωση
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005 – Διόρθωση
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005 – Διόρθωση
31/03/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005

 

Στοιχεία Αναλυτικά Οικονομικών Καταστάσεων

 

27/09/2016 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2016 έως 30/06/2016
30/03/2016 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
30/11/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015
31/08/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015
27/05/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 31/03/2015
30/03/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014
27/11/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014
28/08/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014
29/05/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 31/03/2014
28/03/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 31/12/2013
29/11/2013 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013
29/08/2013 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013
17/05/2013 Οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013
28/03/2013 Οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012
29/11/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012
30/08/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012
30/03/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 31/12/2011
30/03/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012
30/11/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011
30/08/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011
25/05/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011
31/03/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010
30/08/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 30/09/2010
11/05/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010
30/03/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010
27/11/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009
30/09/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 30/09/2009
27/05/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 30/06/2009
27/03/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 31/03/2009
27/11/2008 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2008
12/09/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 30/09/2008
02/09/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 30/06/2008
30/05/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008
27/03/2008 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2007
27/03/2008 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2007
30/09/2007 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/07 έως 30/9/07
30/06/2007 Oικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/07 έως 30/6/07
31/05/2007 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2007 έως 31/3/2007
31/12/2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006
31/12/2006 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006
29/11/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 30/9/2006
30/08/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 30/6/2006
30/05/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 31/3/2006
31/03/2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005
31/03/2006 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2005
28/11/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005
29/09/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005
30/06/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005

 

Αναφορές Διάθεσης Αντληθέτων Κεφαλαίων

 

31/12/2004 Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2004
30/09/2004 Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2004
30/06/2004 Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2004
31/03/2001 Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2001
31/12/2000 Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2000
30/09/2000 Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2000
30/06/2000 Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2000
31/03/2000 Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2000

 

Λογιστικές Καταστάσεις Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)

 

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2004 – 31/12/2004

30/09/2004 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004
30/06/2004 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004
31/03/2004 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004

 

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003

31/12/2003 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2003
30/09/2003 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2003
30/06/2003 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2003
31/03/2003 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2003

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2001 – 31/12/2002

30/09/2002 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2002
30/06/2002 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2002
31/03/2002 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2002
31/12/2001 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2001
30/09/2001 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2001

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2000 – 30/06/2001

30/06/2001 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2001
31/03/2001 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2001
31/12/2000 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2000
30/09/2000 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2000

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/1999 – 30/6/2000

30/06/2000 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2000
31/03/2000 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2000
31/12/1999 Λογιστική Κατάσταση 31/12/1999

 

Ισολογισμοί – Ταμειακές Ροές Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)

 

Ισολογισμοί

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001
30/06/2000 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1999 – 30/06/2000
30/06/1999 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1998 – 30/06/1999

 

Προσαρτήματα Ισολογισμών

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001

 

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
30/09/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/09/2004
30/06/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/06/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρημ/κής Πληροφόρησης (I.F.R.S)

 

30/03/2016 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
29/03/2016 Οικονομική έκθεση περιόδου από 01/01/2016 έως 31/12/2016
30/11/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015
31/08/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015
27/05/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 31/03/2015
30/03/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014
27/11/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014
28/08/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014
29/05/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 31/03/2014
28/03/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 31/12/2013
29/11/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013
29/08/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013
17/05/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013
28/03/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012
29/11/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012
30/08/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012
30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012
30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/12/2011
30/11/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011
30/08/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011
25/05/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011
26/10/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/09/2010
30/08/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010
11/05/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010
30/03/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009
27/03/2009 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2008
30/05/2008 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008
27/03/2008 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2007
30/09/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/07 έως 30/9/07
30/06/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/07 έως 30/6/07
31/05/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2007 έως 31/3/2007
31/12/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2006
29/11/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 30/9/2006
30/08/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 30/6/2006
30/05/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 31/3/2006
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005-Διόρθωση
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005 – Διόρθωση
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005 – Διόρθωση
31/03/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005

 

Στοιχεία Αναλυτικά Οικονομικών Καταστάσεων

 

27/09/2016 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2016 έως 30/06/2016
30/03/2016 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
30/11/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015
31/08/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015
27/05/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 31/03/2015
30/03/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014
27/11/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014
28/08/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014
29/05/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 31/03/2014
28/03/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 31/12/2013
29/11/2013 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013
29/08/2013 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013
17/05/2013 Οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013
28/03/2013 Οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012
29/11/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012
30/08/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012
30/03/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 31/12/2011
30/03/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012
30/11/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011
30/08/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011
25/05/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011
31/03/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010
30/08/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 30/09/2010
11/05/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010
30/03/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010
27/11/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009
30/09/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 30/09/2009
27/05/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 30/06/2009
27/03/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 31/03/2009
27/11/2008 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2008
12/09/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 30/09/2008
02/09/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 30/06/2008
30/05/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008
27/03/2008 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2007
27/03/2008 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2007
30/09/2007 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/07 έως 30/9/07
30/06/2007 Oικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/07 έως 30/6/07
31/05/2007 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2007 έως 31/3/2007
31/12/2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006
31/12/2006 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006
29/11/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 30/9/2006
30/08/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 30/6/2006
30/05/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 31/3/2006
31/03/2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005
31/03/2006 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2005
28/11/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005
29/09/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005
30/06/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005

 

Αναφορές Διάθεσης Αντληθέτων Κεφαλαίων

 

31/12/2004 Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2004
30/09/2004 Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2004
30/06/2004 Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2004
31/03/2001 Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2001
31/12/2000 Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2000
30/09/2000 Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2000
30/06/2000 Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2000
31/03/2000 Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2000

 

Λογιστικές Καταστάσεις Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)

 

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2004 – 31/12/2004

30/09/2004 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004
30/06/2004 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004
31/03/2004 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004

 

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003

31/12/2003 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2003
30/09/2003 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2003
30/06/2003 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2003
31/03/2003 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2003

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2001 – 31/12/2002

30/09/2002 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2002
30/06/2002 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2002
31/03/2002 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2002
31/12/2001 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2001
30/09/2001 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2001

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2000 – 30/06/2001

30/06/2001 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2001
31/03/2001 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2001
31/12/2000 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2000
30/09/2000 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2000

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/1999 – 30/6/2000

30/06/2000 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2000
31/03/2000 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2000
31/12/1999 Λογιστική Κατάσταση 31/12/1999

 

Ισολογισμοί – Ταμειακές Ροές Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)

 

Ισολογισμοί

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001
30/06/2000 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1999 – 30/06/2000
30/06/1999 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1998 – 30/06/1999

 

Προσαρτήματα Ισολογισμών

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001

 

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
30/09/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/09/2004
30/06/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/06/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρημ/κής Πληροφόρησης (I.F.R.S)

 

30/03/2016 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
29/03/2016 Οικονομική έκθεση περιόδου από 01/01/2016 έως 31/12/2016
30/11/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015
31/08/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015
27/05/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 31/03/2015
30/03/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014
27/11/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014
28/08/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014
29/05/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 31/03/2014
28/03/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 31/12/2013
29/11/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013
29/08/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013
17/05/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013
28/03/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012
29/11/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012
30/08/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012
30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012
30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/12/2011
30/11/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011
30/08/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011
25/05/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011
26/10/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/09/2010
30/08/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010
11/05/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010
30/03/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009
27/03/2009 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2008
30/05/2008 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008
27/03/2008 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2007
30/09/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/07 έως 30/9/07
30/06/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/07 έως 30/6/07
31/05/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2007 έως 31/3/2007
31/12/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2006
29/11/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 30/9/2006
30/08/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 30/6/2006
30/05/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 31/3/2006
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005-Διόρθωση
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005 – Διόρθωση
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005 – Διόρθωση
31/03/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005

 

Στοιχεία Αναλυτικά Οικονομικών Καταστάσεων

 

27/09/2016 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2016 έως 30/06/2016
30/03/2016 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
30/11/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015
31/08/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015
27/05/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 31/03/2015
30/03/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014
27/11/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014
28/08/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014
29/05/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 31/03/2014
28/03/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 31/12/2013
29/11/2013 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013
29/08/2013 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013
17/05/2013 Οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013
28/03/2013 Οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012
29/11/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012
30/08/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012
30/03/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 31/12/2011
30/03/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012
30/11/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011
30/08/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011
25/05/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011
31/03/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010
30/08/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 30/09/2010
11/05/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010
30/03/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010
27/11/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009
30/09/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 30/09/2009
27/05/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 30/06/2009
27/03/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 31/03/2009
27/11/2008 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2008
12/09/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 30/09/2008
02/09/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 30/06/2008
30/05/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008
27/03/2008 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2007
27/03/2008 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2007
30/09/2007 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/07 έως 30/9/07
30/06/2007 Oικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/07 έως 30/6/07
31/05/2007 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2007 έως 31/3/2007
31/12/2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006
31/12/2006 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006
29/11/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 30/9/2006
30/08/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 30/6/2006
30/05/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 31/3/2006
31/03/2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005
31/03/2006 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2005
28/11/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005
29/09/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005
30/06/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005

 

Αναφορές Διάθεσης Αντληθέτων Κεφαλαίων

 

31/12/2004 Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2004
30/09/2004 Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2004
30/06/2004 Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2004
31/03/2001 Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2001
31/12/2000 Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2000
30/09/2000 Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2000
30/06/2000 Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2000
31/03/2000 Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2000

 

Λογιστικές Καταστάσεις Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)

 

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2004 – 31/12/2004

30/09/2004 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004
30/06/2004 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004
31/03/2004 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004

 

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003

31/12/2003 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2003
30/09/2003 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2003
30/06/2003 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2003
31/03/2003 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2003

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2001 – 31/12/2002

30/09/2002 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2002
30/06/2002 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2002
31/03/2002 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2002
31/12/2001 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2001
30/09/2001 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2001

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2000 – 30/06/2001

30/06/2001 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2001
31/03/2001 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2001
31/12/2000 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2000
30/09/2000 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2000

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/1999 – 30/6/2000

30/06/2000 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2000
31/03/2000 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2000
31/12/1999 Λογιστική Κατάσταση 31/12/1999

 

Ισολογισμοί – Ταμειακές Ροές Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)

 

Ισολογισμοί

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001
30/06/2000 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1999 – 30/06/2000
30/06/1999 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1998 – 30/06/1999

 

Προσαρτήματα Ισολογισμών

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001

 

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
30/09/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/09/2004
30/06/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/06/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρημ/κής Πληροφόρησης (I.F.R.S)

 

30/03/2016 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
29/03/2016 Οικονομική έκθεση περιόδου από 01/01/2016 έως 31/12/2016
30/11/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015
31/08/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015
27/05/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2015 έως 31/03/2015
30/03/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014
27/11/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014
28/08/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014
29/05/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2014 έως 31/03/2014
28/03/2014 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 31/12/2013
29/11/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013
29/08/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013
17/05/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013
28/03/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012
29/11/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012
30/08/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012
30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012
30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/12/2011
30/11/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011
30/08/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011
25/05/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011
26/10/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/09/2010
30/08/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010
11/05/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010
30/03/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009
27/03/2009 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2008
30/05/2008 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008
27/03/2008 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2007
30/09/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/07 έως 30/9/07
30/06/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/07 έως 30/6/07
31/05/2007 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2007 έως 31/3/2007
31/12/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2006
29/11/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 30/9/2006
30/08/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 30/6/2006
30/05/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2006 έως 31/3/2006
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005-Διόρθωση
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005 – Διόρθωση
14/04/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005 – Διόρθωση
31/03/2006 Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσεως 2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005
28/11/2005 Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005

 

Στοιχεία Αναλυτικά Οικονομικών Καταστάσεων

 

27/09/2016 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2016 έως 30/06/2016
30/03/2016 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
30/11/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015
31/08/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 30/06/2015
27/05/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως 31/03/2015
30/03/2015 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014
27/11/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 30/09/2014
28/08/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014
29/05/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2014 έως 31/03/2014
28/03/2014 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 31/12/2013
29/11/2013 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013
29/08/2013 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 30/06/2013
17/05/2013 Οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013
28/03/2013 Οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012
29/11/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012
30/08/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012
30/03/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 31/12/2011
30/03/2012 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012
30/11/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011
30/08/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 30/06/2011
25/05/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011
31/03/2011 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010
30/08/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 30/09/2010
11/05/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010
30/03/2010 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010
27/11/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009
30/09/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 30/09/2009
27/05/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 30/06/2009
27/03/2009 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2009 έως 31/03/2009
27/11/2008 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2008
12/09/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 30/09/2008
02/09/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 30/06/2008
30/05/2008 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008
27/03/2008 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2007
27/03/2008 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2007
30/09/2007 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/07 έως 30/9/07
30/06/2007 Oικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/07 έως 30/6/07
31/05/2007 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2007 έως 31/3/2007
31/12/2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006
31/12/2006 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006
29/11/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 30/9/2006
30/08/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 30/6/2006
30/05/2006 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2006 έως 31/3/2006
31/03/2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005
31/03/2006 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2005
28/11/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 30/9/2005
29/09/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 30/6/2005
30/06/2005 Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2005 έως 31/3/2005

 

Αναφορές Διάθεσης Αντληθέτων Κεφαλαίων

 

31/12/2004 Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2004
30/09/2004 Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2004
30/06/2004 Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2004
31/03/2001 Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2001
31/12/2000 Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2000
30/09/2000 Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2000
30/06/2000 Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2000
31/03/2000 Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2000

 

Λογιστικές Καταστάσεις Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)

 

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2004 – 31/12/2004

30/09/2004 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004
30/06/2004 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004
31/03/2004 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004

 

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003

31/12/2003 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2003
30/09/2003 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2003
30/06/2003 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2003
31/03/2003 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2003

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2001 – 31/12/2002

30/09/2002 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2002
30/06/2002 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2002
31/03/2002 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2002
31/12/2001 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2001
30/09/2001 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2001

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2000 – 30/06/2001

30/06/2001 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2001
31/03/2001 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2001
31/12/2000 Λογιστική Κατάσταση 31/12/2000
30/09/2000 Λογιστική Κατάσταση 30/09/2000

 

Διαχειριστική Χρήση 01/07/1999 – 30/6/2000

30/06/2000 Λογιστική Κατάσταση 30/06/2000
31/03/2000 Λογιστική Κατάσταση 31/03/2000
31/12/1999 Λογιστική Κατάσταση 31/12/1999

 

Ισολογισμοί – Ταμειακές Ροές Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)

 

Ισολογισμοί

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001
30/06/2000 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1999 – 30/06/2000
30/06/1999 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1998 – 30/06/1999

 

Προσαρτήματα Ισολογισμών

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001

 

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

31/12/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004
30/09/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/09/2004
30/06/2004 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/06/2004
31/12/2003 Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2002 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002
30/06/2001 Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001