ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

2005 έως 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 05/12/2008 σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 12.400,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 05/12/2008 σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 12.400,00

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 04/12/2008 σε αγορά 31.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 19.220,00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό, ότι στα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 και συγκεκριμένα στους πίνακες των σημειώσεων 9 και 11 που περιλαμβάνονται στα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες, λόγω τυπογραφικού λάθους έχουν συμπεριληφθεί τα οικονομικά μεγέθη που αφορούν την περίοδο του ΄Α εξαμήνου 2008.

Τα νέα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2008 έως 30.09.2008 έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας www.domaine-lazaridi.gr

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Χαρίσκου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 27/11/2008 σε πώληση 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 18.000,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Χαρίσκου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 25/11/2008 σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 12.000,20.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 13/11/2008 σε αγορά 24.535 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 15.457,07.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 12/11/2008 σε αγορά 9.988 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 6.293,82.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 08/10/2008 σε αγορά 2.987 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 2.223,42.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 07/10/2008 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 3.700,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 24/09/2008 σε αγορά 20.200 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 15.756,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 23/09/2008 σε αγορά 40.408 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 29.500,34.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Βασίλειος Κογκαλίδης του Κων/νου, Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 17/09/2008 σε πώληση 53.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 37.630,00.

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι τροποποιείται η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της 30.6.2008 με την προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων στην Έκθεση του Δ.Σ. και την έκδοση νέας έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η οποία δε διαφέρει ως προς το περιεχόμενο της από την προηγούμενη έκθεση.

Οι παραπάνω προσθήκες καμία απολύτως μεταβολή δεν επιφέρουν στα ήδη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας.

Η νέα εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της 30.6.2008 έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας  www.domaine-lazaridi.gr

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 08/09/2008 σε αγορά 37.700 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 34.307,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 02/09/2008 σε αγορά 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 27.150,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 01/09/2008 σε αγορά 15.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 14.363,57.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 28/08/2008 σε αγορά 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 22.233,05.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 27/08/2008 σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 17.830,20.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 05/08/2008 σε αγορά 4.100 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 3.525,50.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 01/08/2008 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 830,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 31/07/2008 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 840,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 30/07/2008 σε αγορά 1.700 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 1.421,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 30/07/2008 σε αγορά 10.400 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 8.852,40.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 25/07/2008 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 4.150,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 25/07/2008 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 4.150,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 24/07/2008 σε αγορά 7.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 5.775,00.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3), (ιστ), (ββ), και άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κο Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, υιός του Προέδρου/Δ/νων Σύμβουλος/Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Λαζαρίδη Κων/νο του Γεωργίου προέβη την 23/07/2008 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 2.490,00.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2008, αποφάσισε ότι το καθαρό μέρισμα της χρήσεως 1/1/2007 – 31/12/2007 είναι 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24ης Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη. Από την Τετάρτη 25 Ιουνίου, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007.

Η καταβολή του μερίσματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα), θα ξεκινήσει στις 2/7/2008 και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλ. μέχρι τις 1/7/2009.

Οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει η καταβολή του μερίσματος είναι οι παρακάτω:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.

2. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα μέσω του Δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας από τις 9/7/2008. Η είσπραξη του μερίσματος για την περίπτωση 2 είναι δυνατή μέχρι τις 1/7/2009 και θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (1 Ιουλίου 2009) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας μας Αδριανή Δράμας, 661 00. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας (κο Μαρονικολάκη τηλ. 25210-82348, φαξ. 25210-82320).

Δράμα, 18 Ιουνίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 17η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5)μέτοχοι εκπροσωπώντας το 80,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.782.849 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2007, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007.

3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2008. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

4. Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2007. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 474.144 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,03 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2007. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Τρίτη 24/06/2008. Από την Τετάρτη 25/06/2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2007. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 02/07/2008. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείς αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2008-30/06/2009. Επίσης η Γ.Σ. ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 100.000 ευρώ

6 .Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του Καταστατικού και η κατάργηση του άρθρου 32 του Καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή του Καταστατικού προς τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, ενώ για την τροποποίηση του άρθρου 4 δεν ελήφθη απόφαση.

7. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Αργύριο Γκότση ως μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Ματθίδη, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 14-5-2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετία θητεία τους κάτωθι :

1. Κων/νος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος

2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη – Εκτελεστικό Μέλος

3. Γεώργιος Ζάχαρης – Εκτελεστικό Μέλος

4. Ιωάννης Οξυζίδης – Εκτελεστικό Μέλος

5. Αργύριος Γκότσης – Εκτελεστικό Μέλος

6. Αθανάσιος Εξάρχου – Εκτελεστικό Μέλος

7. Παναγιώτης Χρονόπουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Αθανάσιος Ντινάκης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Γεώργιος Χαρίσκου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-7-205 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 17/06/2008 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

2. Ιουλία συζ. Κων. Λαζαρίδη Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

3. Γεώργιος Ζάχαρης Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

5. Αργύριος Γκότσης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

6. Αθανάσιος Εξάρχου Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)

7. Παναγιώτης Χρονόπουλος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)

8. Αθανάσιος Ντινάκης Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

9. Γεώργιος Χαρίσκου Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

 Δράμα, 17 Ιουνίου 2008
 Το Διοικητικό Συμβούλιο

H Εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, της παραγράφου 2 του N. 3556/2007, ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τρίτης 17 Ιουνίου 2008, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.domaine-lazaridi.gr. Προτείνεται ειδικότερα η τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του Καταστατικού και την κατάργηση του άρθρου 32 του Καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ»

ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Α ρ θ ρ ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «CHATEAU JULIA».

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α ρ θ ρ ο 2

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.  Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο “Δήμος Νικηφόρου (“Δημοτικό διαμέρισμα Aδριανής ).

2.  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του Υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Α ρ θ ρ ο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας “Δράμας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Α ρ θ ρ ο 4

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.  Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Παραγωγή και εμφιάλωση κρασιών, β) Η εμπορία εμφιαλωμένων ή μη παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, γ) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, δ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, ε) Η παραγωγή και εμφιάλωση με απόσταξη οινοπνευματωδών ποτών, αποστάξεις φρούτων (Φ.Ε.Κ. 435/29.1.1996) , στ) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου(Φ.Ε.Κ.178/10.1.2001), ζ ) Η παραγωγή και εμφιάλωση ξιδιού, η) Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών θ) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ι ) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων και ια) Η εκμετάλλευση εστιατορίων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Α ρ θ ρ ο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών και διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε σε μετρητά. (Φ.Ε.Κ.717/16.3.1992 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ) .

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 9.6.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2979/29.6.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 1.7.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση έξη χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3781/23.7.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 20.8.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4447/23.9.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 18.9.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων 40.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4930/29.10.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 1.12.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5632/23.12.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ζ ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 21.9.1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 567/7.10.93 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

η) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 22.5.1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2527/4.6.96 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 25.7.1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5756/12.8.96 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ι) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30.12.1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών αφ’ ενός μεν με κατάθεση μετρητών ποσού δρχ. διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα (255.612) δραχμών και αφ’ ετέρου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρείας ποσού δρχ. δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ δρχ. (19.744.388) και η οποία έγινε σύμφωνα με τι ς διατάξει ς του Ν. 2065/92, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 257/19.1.98 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

κ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 23.7.1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 7763/30.9.98 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (620.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

λ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/11/1999 και λαμβάνοντας υπόψη και τι ς έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 10/3/1999 και 12/7/1999, οι μετοχές της εταιρείας α) μετατράπηκαν από ονομαστικές σε ανώνυμες β) οι μετοχές της εταιρείας διασπάσθηκαν σε αναλογία είκοσι πέντε (25) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) σε διακόσιες (200) δραχμές η κάθε μία, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την ίδια απόφαση αυξάνεται κατά δραχμές ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (98.400.000) συνολικά, με έκδοση τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (492.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μια, ήτοι τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (469.000) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή και είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία που θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό της εταιρείας και τιμή διάθεσης δύο χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (2.800). Η διαφορά των 1.279.200.000 δραχμών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». (Φ.Ε.Κ. 9258/22.11.1999 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

μ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/6/2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 718.400.000 δρχ. με έκδοση 3.592.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. (Φ.Ε.Κ.5740/28.6.2000 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).

ν) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2001 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε διακόσιες τέσσερις και σαράντα πέντε (204,45) δραχμές ή μηδέν και εξήντα (0,60) ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων (31.968.800) δραχμών ή ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οχτώ και ενενήντα τρία (93.818,93) ευρώ. (Φ.Ε.Κ.108/7.1.2002 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).

ξ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/02/2002 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από μηδέν και εξήντα (0,60) ευρώ σε μηδέν και τριάντα (0,30) ευρώ η κάθε μία. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ήτοι 7.184.000 κοινές ανώνυμες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

ο) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 “Δεκεμβρίου 2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 431.040 ευρώ με έκδοση 1.436.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 2,4 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 1.436.800 μετοχών ποσού ευρώ 3.017.280 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.741.440 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.  Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.  Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρόντος, ν’ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.  Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4.  Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από  τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5.  Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.  Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7.  Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

8.  Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού της εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αύξησης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.  Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση, αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Α ρ θ ρ ο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.  Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες.

2.  Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής  Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2, 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα και το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρίας.

3.  Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου καθώς και η μετατροπή των κοινών σε προνομιούχες ή το αντίστροφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις άσκησης του κάθε προνομίου. Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται ιδία:

α) Στη μερική ή ολική απόληψη του διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές.

β) Στην απόληψη μερίσματος για τις χρήσεις κατά τι ς οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος στους κυρίους των κοινών μετοχών.

γ) Στο δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του κεφαλαίου κατά την εκκαθάριση

δ) Στην απόληψη σταθερού μερίσματος

ε) Στη συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας

στ) Στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες και αντίστροφα, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τη ρύθμιση τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.  Εξαγοράσιμες μετοχές: Επιτρέπεται η έκδοση από την Εταιρεία εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 17 β του κ.ν. 2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.  Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα  δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της , η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του “διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες  λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2.  Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Α ρ θ ρ ο 9

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1.  α) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξει ς των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξει ς για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού

13

κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην παραπάνω απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών.

3.  Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου το διοικητικό συμβούλιο της εκδότριας εταιρίας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του K.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του K.Ν. 2190/1920.

4.  Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται μέχρι την λήξη του επομένου μηνός από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του K.Ν. 2190/1920.

5.  Οι αυξήσει ς του κεφαλαίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

6.  Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του K.Ν. 2190/1920, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 του K.Ν.

14

2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Α ρ θ ρ ο 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1.  Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως εννέα (5-9) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1 εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3.  Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στο παρόν άρθρο, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3.  Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας

15

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήψη της θητείας του.

4.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

6.  Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7.  Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

16

Α ρ θ ρ ο 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τι ς αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3.  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.  Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή

17

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

7.  Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της

18

παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.  Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.  Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάδων ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

6.  Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7.  Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους .

Α ρ θ ρ ο 13

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας , τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την περίοδο 1/1-31/3/2008 σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚ 6/448/11.10.2007, η εταιρία ανακοινώνει ότι στις 31.3.2008 δεν είχε σχηματισμένες προβλέψεις για πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Επίσης στις 31.3.2008 δεν είχε σχηματισμένες λοιπές προβλέψεις.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το ευρύτερο επενδυτικό κοινό ότι το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2007, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’αριθμ.5/204/14.11.2000 & 7/372/15.2.2006 Αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διατίθεται από σήμερα Τρίτη 27 Μαίου 2008, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας http://www.domaine-lazaridi.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr,/ καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρίας, στην Αδριανή Δράμας 66100 Δράμα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας, τηλ. +30-25210-82348.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 22.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 • 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 01/01/2007 έως 31/12/2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
 • 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2007 – 31/12/2007.
 • 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2008 – 31/12/2008.
 • 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
 • 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2008.
 • 6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3604/2007.
 • 7. Έγκριση αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 • 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • 9. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους

Δράμα, 22 Μαΐου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-07-05 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωστοποιούμε ότι:

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας στις 14 Μαίου 2008 αντικαταστάθηκε λόγω αποχώρησης του από το Δ.Σ., το μέλος του Δ.Σ. κος Ανδρέας Ματθίδης, από τον κο Αργύριο Γκότση – Γεωπόνος, ο οποίος αποτελεί νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η ανωτέρω αντικατάσταση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση το Δ.Σ. της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

1. Κων/νος Λαζαρίδης  Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

2. Ιουλία συζ. Κων. Λαζαρίδη  Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

3. Γεώργιος Ζάχαρης  Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

4. Ιωάννης Οξυζίδης  Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

5. Δημήτριος Γιαηλίδης  Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)

6. Ντινάκης Αθανάσιος  Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

7. Γεώργιος Χαρίσκου  Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

8. Αργύριος Γκότσης  Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-07-05 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωστοποιούμε ότι:

Υπεύθυνη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ανέλαβε η κ. Αναστασία Παπαδοπούλου σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Βογιατζή.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 11η Μαρτίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 80,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.782.849 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 24.717,51 ευρώ τα οποία είναι καταχωρισμένα σε ιδιαίτερο λογαριασμό της εταιρείας και τα οποία θα δεσμευθούν στο τέλος του έτους 2008 κατά τη διάθεση των κερδών της τρέχουσας χρήσης για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια της αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των υιών του κ. Κωνσταντίνου Λαζαρίδη, κκ. Γεώργιου Λαζαρίδη και Γεράσμου Λαζαρίδη, σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 14.02.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Μαρτίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 • 1. Δέσμευση φορολογημένων αποθεματικών (υπόλοιπο κερδών εις νέον) για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο του Ν. 3299/2004.
 • 2. Έγκριση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με πρόσωπα του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους

Δράμα, 14 Φεβρουαρίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-07-05 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 21 του Ν.3556/2007 σας γνωστοποιούμε ότι:

A) Υπεύθυνος του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Βογιατζής σε αντικατάσταση της κα.  Αικατερίνης Στυλιανίδου.

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με το Ν.3556/2007 

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης των μετόχων της, γνωστοποιεί πληροφορίες που αναφέρονται στην υποχρέωση και την διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.domaine-lazaridi.gr) στην ενότητα “Επενδυτές”. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ. μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 25210-82348 (υπεύθυνοι κα. Γιαηλίδου Δέσποινα, κ. Μαρονικολάκης Χαρίτων).

Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου και τον Αριθμό Μετοχών σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε, στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3556/2007 και της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και προς το σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσια σαράντα Ευρώ(4.741.440 Ευρώ), διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες μετοχές με δικαίωμα ψήφου (15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3556/2007, Σημαντικές Συμμετοχές Βασικών Μετόχων

Η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 27 παρ.3 του Ν.3556/2007 ανακοινώνει ότι έως την 30η Σεπτεμβρίου 2007 οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας ενημέρωσαν γραπτώς την εταιρία για το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου που κατέχουν σ’αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.3556/2007, ως κάτωθι:

1. Ο μέτοχος κος Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, κατέχει 9.943.220 Κ.Ο. μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 9.943.220, έμμεσα: 0), ήτοι ποσοστό 62,91% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

2. Η μέτοχος κα Ιουλία Λαζαρίδου, Αντιπρόεδρος Μέλος του Δ.Σ., κατέχει 2.313.773 Κ.Ο. μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα:2.313.773, έμμεσα:0), ήτοι ποσοστό 14,64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 άρθρο 10, περ.(γ) και την απόφαση 1/434/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Μέτοχος και υπόχρεο πρόσωπο του Ν. 3340/2005, την 24/9/2007 απέκτησε 858.000 δικαιώματα ψήφου, λόγω άρσης ενεχύρου συνολικού αριθμού 1.138.000 μετοχών που μέχρι τότε ήταν ενεχυριασμένες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εκ των οποίων οι 858.000 μετοχές ενσωμάτωναν δικαιώματα ψήφου. Συνεπεία του ανωτέρου επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης κατά ποσοστό 5,4%, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει να ανέλθει σε ποσοστό 62,9% από 57,5%. Ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης κατέχει σήμερα 9.943.220 μετοχές που ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Επίσης η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε ανακοινώνει ότι, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν κατέχει πλέον κανένα αριθμό μετοχών και ως εκ τούτου δεν έχει κανένα δικαίωμα ψήφου.

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 έως 2005 της εταιρίας και προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου 71.749 ευρώ. Λόγω εφάπαξ καταβολής του ανωτέρω ποσού διενεργήθηκε έκπτωση 5% με τελικό ποσό καταβολής 68.161,75 ευρώ.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1ου εξαμήνου 2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 28/08/2007 δημοσιεύει στην εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ «Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2007 έως 30/06/2007 σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.06 του Δ.Σ. της Ε.Κ. και αναρτά στο εταιρικό της site τις “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου εξαμήνου 2007 (περίοδος από 01/01/07 έως 30/06/07)”.

Σύμφωνα με τα άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2007, αποφάσισε ότι το καθαρό μέρισμα της χρήσεως 1/1/2006 – 31/12/2006 είναι 0,025 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25ης Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα. Από την Τρίτη 26 Ιουνίου, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα), θα ξεκινήσει στις 3/7/2007 και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλ. μέχρι τις 2/7/2008.

Οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει η καταβολή του μερίσματος είναι οι παρακάτω:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α..

2. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα μέσω του Δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας από τις 10/7/2007.

Η είσπραξη του μερίσματος για την περίπτωση 2 είναι δυνατή μέχρι τις 2/7/2008 και θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (2 Ιουλίου 2008) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας μας Αδριανή Δράμας, 661 00. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας (κα Γιαηλίδου τηλ. 25210-82348, φαξ. 25210-82320).

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 15η Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5)μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,28% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.529.909 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2006, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006.

3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2007. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εκλέχτηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και ως αναπληρωματικός ο κ. Φαίδων Τζιώρας .

4. Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2006. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσης ποσού 100.000 ευρώ και τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 395.120,00 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,025 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Δευτέρα 25/06/2007. Από την Τρίτη 26/06/2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2006. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 03/07/2007. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείς αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2007-30/06/2008.

6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την επόμενη πενταετία τους κάτωθι :

 1. Κων/νος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος
 2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη – Εκτελεστικό Μέλος
 3. Γεώργιος Ζάχαρης – Εκτελεστικό Μέλος
 4. Ιωάννης Οξυζίδης – Εκτελεστικό Μέλος
 5. Ανδρέας Ματθίδης – Εκτελεστικό Μέλος
 6. Δημήτριος Γιαηλίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Αθανάσιος Ντινάκης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Γεώργιος Χαρίσκου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Η εταιρεία ανακοινώνει ότι

Α) η οινοποιητική μονάδα παραγωγής οίνων από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας στο Καπανδρίτι Αττικής λειτουργεί πλήρως, στην οποία παράγονται οίνοι με την ονομασία «ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ»

Β) Έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία οι χώροι εστίασης και διοργάνωσης κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων και συνεδρίων στο Καπανδρίτι Αττικής.

Μέχρι σήμερα έχει διοργανωθεί πλήθος εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις στο Καπανδρίτι Αττικής με πολύ θετικά αποτελέσματα, σημειώνεται έντονη επισκεψιμότητα και παρουσιάζεται συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς και ιδιώτες για την διοργάνωση εκδηλώσεων τόσο εταιρικών όσο και κοινωνικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-7-205 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 15/06/2007 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

3. Γεώργιος Ζάχαρης Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

5. Ανδρέας Ματθίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

6. Δημήτριος Γιαηλίδης Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)

7. Ντινάκης Αθανάσιος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

8. Γεώργιος Χαρίσκου Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

 Δράμα, 15 Ιουνίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-07-05 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωστοποιούμε ότι:

Σε αντικατάσταση του κ. Κων/νου Κογκαλίδη αναλαμβάνει πλέον ως Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Παναγιώτης Κογκαλίδης, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχ/σεων, κάτοχος πτυχίου Μ.Β.Α. από το Indiana University, Kelley School of Business – Bloomington USA ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επίβλεψη και υποστήριξη Ανωνύμων Εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-07-05 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωστοποιούμε ότι:

Α) Υπεύθυνη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ανέλαβε η κ. Αικατερίνη Στυλιανίδου σε αντικατάσταση του κ. Αθανάσιου Χαρίσκου.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 22.05.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 01/01/2006 έως 31/12/2006, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2006 – 31/12/2006.
 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2007 – 31/12/2007.
 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2007.
 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους

Δράμα, 22 Μαΐου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 3η Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 77 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (12.169.493 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

 1. Αποφάσισε την δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 255.171,67 ευρώ τα οποία είναι καταχωρημένα σε ιδιαίτερο λογαριασμό της εταιρείας και τα οποία θα δεσμευθούν στο τέλος του έτους κατά τη διάθεση των κερδών της τρέχουσας χρήσης για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 10.10.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3η Νοεμβρίου 2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δέσμευση φορολογημένων αποθεματικών (υπόλοιπο κερδών εις νέον) για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο του Ν. 3299/2004.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.

Δράμα, 10 Οκτωβρίου 2006
Τo Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.», γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, σύμφωνα με απόφασή της από 23/06/2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μέρισμα της χρήσης 2005 ανέρχεται σε 0,035 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 07/08/2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από τις 08/08/2006, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005.

Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 17/08/2006.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.

Στοιχεία επικοινωνίας για Χειριστές: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., Διεύθυνση Θεματοφυλακής & Xρεογράφων, Υπηρεσία Αναδοχών, αρμόδιος κ. Διονύσιος Γαλανόπουλος, Τηλέφωνο: 210-3523442 Fax: 210- 3523450 και email  Dgalanopoulos@eurobank.gr,

2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG EurobankErgasias A.E.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Δέσποινα Γιαηλίδου.

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Αδριανή , 31 Ιουλίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12-7-205 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 23/06/2006 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

3. Γεώργιος Ζάχαρης Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

5. Ανδρέας Ματθίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

6. Παναγιώτης Κογκαλίδης Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)

7. Ντινάκης Αθανάσιος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

8. Γεώργιος Χαρίσκος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Δράμα, 23 Ιουνίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 23η Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 75,03% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (11.858.157 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2005, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005.

3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2006.

4. Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2005. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσης ποσού 100.000 ευρώ και τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 553.168,00 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,035 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2005. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Δευτέρα 07/08/2006. Από την Τρίτη 08/08/2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2005. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 17/08/2006. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

5. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2005-30/06/2006.

6. Εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. Στον υφιστάμενο σκοπό της εταιρείας προστέθηκε: Η εκμετάλλευση εστιατορίου.

7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την επόμενη πενταετία τους κάτωθι:

1. Κων/νος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος

2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη – Εκτελεστικό Μέλος

3. Γεώργιος Ζάχαρης – Εκτελεστικό Μέλος

4. Ιωάννης Οξυζίδης – Εκτελεστικό Μέλος

5. Ανδρέας Ματθίδης – Εκτελεστικό Μέλος

6. Παναγιώτης Κογκαλίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Αθανάσιος Ντινάκης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Γεώργιος Χαρίσκος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Η εταιρία ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι νέες εγκαταστάσεις της στο Καπανδρίτι Αττικής οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) οινοποιητική μονάδα για την παραγωγή οίνων από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας

β) χώρους για τη διοργάνωση κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων και συνεδρίων

Η ανωτέρω δραστηριότητα της διοργάνωσης εκδηλώσεων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της εταιρίας από το 2007.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 30.05.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2005 – 31/12/2005.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2006 – 31/12/2006.

4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2006.

6. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους

Δράμα, 30 Μαΐου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στα δημοσιευθέντα , στον τύπο την 31η Μαρτίου 2006 , “Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2005” της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ και συγκεκριμένα στα “Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες” , δεν έχουν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής τα παρακάτω στοιχεία :

1. Τα θέματα έμφασης της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρονται α) στην τροποποίηση των δημοσιευθεισών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων μέχρι και του γ τριμήνου 2005 και των συγκριτικών τους στοιχείων για τα αντίστοιχα τρίμηνα της προηγούμενης χρήσεως 2004 , λόγω διόρθωσης λάθους κατά την αρχική τους σύνταξη και β) στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας.

2. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά κατά την κλειόμενη χρήση και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσεως αυτής, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 ανέρχονται στο ποσό: €0,00 – €66.940,80 – €0,00 – €64.876,80, αντίστοιχα.

Οι δημοσιευθείσες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι και το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2005 με τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2004 έχουν τροποποιηθεί κατά την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, λόγω απομείωσης της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, της γεωργικής παραγωγής των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και απεικόνισης των Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ίδια βάση με αυτήν που λήφθηκε υπόψη για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005 της εταιρείας.

Λεπτομερής αναφορά επί του θέματος αυτού παρατίθεται σε ιδιαίτερη παράγραφο ( V/7) του προσαρτήματος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005 της εταιρείας.

Δράμα 28 Μαρτίου 2006
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε

Η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ , τον Δεκέμβριο του 2005 ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το επενδυτικό σχέδιο με τίτλο ‘’ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ’’, που υλοποιήθηκε στην τοποθεσία Σαλαμίδι & Βορικό Καπανδριτίου του Ν. Αττικής και το οποίο ήταν ενταγμένο στα πλαίσια του μέτρου 4.4 του άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Ε.Π Αττικής 2000-2006.

Ως εκ τούτου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την απόφαση 332823/9032 της 28ης Δεκεμβρίου 2005, ενέκρινε την χορήγηση δημόσιας δαπάνης ποσού 831.151,61 ευρώ , που αποτελεί την Β’ δόση τελική ποσοστό 46,21% της επαναπροσδιοριζόμενης δημόσιας δαπάνης. Επισημαίνεται ότι με βάση τα τελικά στοιχεία ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου έφθασε τα 3.933.544,00 ευρώ και η συνολική επιχορήγηση το 1.798.126,40 ευρώ. Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε ένα χρόνο πριν το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της εταιρείας στις δαπάνες του έργου πραγματοποιήθηκε με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, η οποία εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών , βάση της 10/12/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , από την οποία αντλήθηκαν, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κεφάλαια καθαρού ποσού Euro 3.401.508,03.

Παράλληλα η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε, συνεχίζει στα πλαίσια των επενδυτικών της προγραμμάτων την κατασκευή ενός ακόμη κτιριακού συγκροτήματος στην ίδια περιοχή. Επί ιδιόκτητου οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας 9,5 στρεμμάτων, ανεγείρεται κτίριο – πολυχώρος 1.200 τ.μ , ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την διοργάνωση συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων. Η νέα επένδυση, η οποία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, αναμένεται να φθάσει τα 3 εκατ. Ευρώ και έχει σαν στόχο την διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρείας που θα βοηθήσουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της τα προσεχή έτη.

Τέλος ο συνολικός Κύκλος Εργασιών της εταιρείας για την χρήση 2005 διαμορφώθηκε στα 6,35 εκατ. ευρώ και παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,61% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση 2004(6,07 εκατ. ευρώ).

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 29η Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 75,36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (11.911.003 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2004, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2004.

3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2005.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της χρήσης 2004 σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και η καταβολή μερίσματος 0,025 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2005. Από την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 16η Αυγούστου 2005.

5. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2005 – 30/06/2006. Επίσης εγκρίθηκε και η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2004.

6. Εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. Στον υφιστάμενο σκοπό της εταιρείας προστέθηκε:

α) η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων και

β) η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Δράμα 29 Ιουνίου 2005

Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. της 29ης Ιουνίου 2005 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,025 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 08/07/2005. Από την 11/07/2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται με τη διαδικασία της πίστωσης, μέσω των χειριστών τους, στο Σύστημα των Άυλων Τίτλων από την Εθνική Τράπεζα αρχίζοντας την 16/08/2005 και μέχρι την 16/02/2006. Μετά την προθεσμία αυτή το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από την έδρα της εταιρείας Αδριανή Δράμας. Τηλ: 25210-82348.

Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές (χρηματιστηριακές, τράπεζες και θεσμικοί επενδυτές) να απευθύνονται στη Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών Καραγιώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 10 562, Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3340611 και 210-3340613 αρμόδιοι κ.κ. Ιωαν. Ξύδης, Ηλίας Δημητρίου.

Παρέχεται δε η δυνατότητα εξυπηρέτησης κάποιων μεμονωμένων μετόχων της εταιρείας μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης με προσκόμιση: 1. της αστυνομικής τους ταυτότητα, 2. εκτύπωση στοιχείων Σ.Α.Τ αν δεν γνωρίζουν τον αριθμό ΚΑΜΕ (αριθμ. μερίδας Σ.Α.Τ.)

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική ή άλλη αρχή.

Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν μέσα σε (5) πέντε χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Δέσποινα Γιαηλίδου).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2005, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 01/01/2004 έως 31/12/2004 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2004 – 31/12/2004.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2005 – 31/12/2005.

4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, στα πλαίσια των επενδυτικών της προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο την διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρείας και παράλληλα με την ίδρυση της νέας οινοποιητικής μονάδας από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας στο Καπανδρίτι Αττικής, ξεκίνησε την κατασκευή ενός ακόμη κτιριακού συγκροτήματος στην ίδια περιοχή. Επί ιδιόκτητου οικοπέδου, συνολικής επιφανείας 9,5 στρεμμάτων, ανεγείρεται κτίριο – πολυχώρος 1.200 τ.μ. ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την διοργάνωση συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων. Το κόστος της νέας επένδυσης αναμένεται, μαζί με την κατάλληλη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, να φτάσει τα 2 εκατ. Ευρώ περίπου και θα χρηματοδοτηθεί με μακροπρόθεσμο δάνειο από την EFG Eurobank-Ergasias. H νέα επένδυση, η οποία μαζί με την νέα μονάδα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας τα προσεχή έτη, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Καθήκοντα νομικού συμβούλου της εταιρείας ανέλαβε ο κος Βασίλειος Κογκαλίδης στην θέση του κου Νικόλαου Τάσσου.

Στα πλαίσια των προβλεπόμενων από το άρθρο 277, παρ.2.γ. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. σχετικά με το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων, σας γνωρίζουμε ότι:

α) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 2005,

β) η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2004 θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου 2005.