ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

2011 έως 2009

H εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στις 31/12/2011, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2005.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2005 και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν τα έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή τους, πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2011).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2005, που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι κ.κ. Μέτοχοι, μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. επικοινωνίας: 25210-82348 & 25210-82231).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-7-205 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 15/11/2011 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Κων/νος Λαζαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη – Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

3. Γεώργιος Ζάχαρης – Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

4. Ιωάννης Οξυζίδης – Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

5. Γεράσιμος Λαζαρίδης – Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

6. Γεώργιος Λαζαρίδης – Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)

7. Παναγιώτης Χρονόπουλος – Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)

8. Πέτρος Ντινάκης – Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

9. Γεώργιος Χαρίσκου – Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Δράμα, 15 Νοεμβρίου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 15η Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του Καταστατικού προς τις διατάξεις των Ν. 3873/2010 & 3884/2010. και την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί διεύρυνσης του σκοπού της εταιρείας.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περί του σκοπού της εταιρείας, με την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας της εξής δραστηριότητας: α) την παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Η διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετία θητεία τους κάτωθι :

1.       Κων/νος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος

2.       Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη – Εκτελεστικό Μέλος

3.       Γεώργιος Ζάχαρης – Εκτελεστικό Μέλος

4.       Ιωάννης Οξυζίδης – Εκτελεστικό Μέλος

5.       Γεράσιμος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος

6.       Γεώργιος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος

7.       Παναγιώτης Χρονόπουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.       Αθανάσιος Ντινάκης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

9.       Γεώργιος Χαρίσκου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η επιτροπή ελέγχου που έχει οριστεί  από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 04 Ιουνίου 2010 δεν μεταβλήθηκε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ

(Προτεινόμενο στην Ε.Γ.Σ. της 15/11/11)

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ 

Α ρ θ ρ ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «CHATEAU JULIA».

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α ρ θ ρ ο 2

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.  Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νικηφόρου (Δημοτικό διαμέρισμα Aδριανής).

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του Υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Α ρ θ ρ ο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δράμας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Α ρ θ ρ ο 4

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Παραγωγή και εμφιάλωση κρασιών, β) Η εμπορία εμφιαλωμένων ή μη παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, γ) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, δ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, ε) Η παραγωγή και εμφιάλωση με απόσταξη οινοπνευματωδών ποτών, αποστάξεις φρούτων (Φ.Ε.Κ. 435/29.1.1996), στ) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου(Φ.Ε.Κ.178/10.1.2001), ζ) Η παραγωγή και εμφιάλωση ξιδιού, η) Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών θ) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ι) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ια) Η εκμετάλλευση εστιατορίου και ιβ) Η παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ,
ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Α ρ θ ρ ο 5 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών και διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε σε μετρητά. (Φ.Ε.Κ.717/16.3.1992 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 9.6.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2979/29.6.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 1.7.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση έξη χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3781/23.7.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 20.8.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4447/23.9.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 18.9.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4930/29.10.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 1.12.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5632/23.12.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ζ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 21.9.1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 567/7.10.93 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

η) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 22.5.1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2527/4.6.96 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 25.7.1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5756/12.8.96 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ι) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30.12.1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών αφ’ ενός μεν με κατάθεση μετρητών ποσού δρχ. διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα (255.612) δραχμών και αφ’ ετέρου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρείας ποσού δρχ. δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ δρχ. (19.744.388) και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 257/19.1.98 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

κ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 23.7.1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 7763/30.9.98 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (620.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

λ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/11/1999 και λαμβάνοντας υπόψη και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 10/3/1999 και 12/7/1999, οι μετοχές της εταιρείας α) μετατράπηκαν από ονομαστικές σε ανώνυμες β) οι μετοχές της εταιρείας διασπάσθηκαν σε αναλογία είκοσι πέντε (25) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) σε διακόσιες (200) δραχμές η κάθε μία, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την ίδια απόφαση αυξάνεται κατά δραχμές ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (98.400.000) συνολικά, με έκδοση τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (492.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μια, ήτοι τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (469.000) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή και είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία που θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό της εταιρείας και τιμή διάθεσης δύο χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (2.800). Η διαφορά των 1.279.200.000 δραχμών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».(Φ.Ε.Κ. 9258/22.11.1999 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

μ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/6/2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 718.400.000 δρχ. με έκδοση 3.592.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.(Φ.Ε.Κ.5740/28.6.2000 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.)

ν) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2001 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε διακόσιες τέσσερις και σαράντα πέντε (204,45) δραχμές ή μηδέν και εξήντα (0,60) ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων (31.968.800) δραχμών ή ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οχτώ και ενενήντα τρία (93.818,93) ευρώ. (Φ.Ε.Κ.108/7.1.2002 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.)

ξ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/02/2002 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από μηδέν και εξήντα (0,60) ευρώ σε μηδέν και τριάντα (0,30) ευρώ η κάθε μία. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ήτοι 7.184.000 κοινές ανώνυμες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

ο) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 431.040 ευρώ με έκδοση 1.436.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 2,4 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 1.436.800 μετοχών ποσού ευρώ 3.017.280 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.741.440 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

Α ρ θ ρ ο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρόντος, ν’ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού της εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αύξησης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση, αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Α ρ θ ρ ο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες.

2. Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2, 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα και το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρίας.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις άσκησης του κάθε προνομίου. Το προνόμιο των μετοχών αυτών, οι οποίες δεν μπορούν να μετατραπούν σε κοινές, μπορεί να συνίσταται ιδία:

α) Στη μερική ή ολική απόληψη του διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές.

β) Στην απόληψη μερίσματος για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος στους κυρίους των κοινών μετοχών.

γ) Στο δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του κεφαλαίου κατά την εκκαθάριση

δ) Στην απόληψη σταθερού μερίσματος

ε) Στη συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας

στ) Στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τη ρύθμιση τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εξαγοράσιμες μετοχές: Επιτρέπεται η έκδοση από την Εταιρεία εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 17 β του κ.ν. 2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Α ρ θ ρ ο 9 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1.  α) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην παραπάνω απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών.

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου το διοικητικό συμβούλιο της εκδότριας εταιρίας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του K.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του K.Ν. 2190/1920.

4. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται μέχρι την λήξη του επομένου μηνός από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του K.Ν. 2190/1920.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του K.Ν. 2190/1920, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 του K.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Α ρ θ ρ ο 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως εννέα (5-9) μέλη.Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1 εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους και ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών από τη Γενική Συνέλευση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στο παρόν άρθρο, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήψη της θητείας του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

6. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 11 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

7. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 και τις παρ. 1 περ. β΄του άρθρου 9 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Α ρ θ ρ ο 13

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 14

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 15

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α ρ θ ρ ο 16

ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Α ρ θ ρ ο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Α ρ θ ρ ο 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως καθώς και τις προβλεπόμενες στο άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 πληροφορίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το περιεχόμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α ρ θ ρ ο 19

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητας του μετόχου ή του αντιπροσώπου που διορίζεται ή ανακα

H Εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, της παραγράφου 2 του N. 3556/2007, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τρίτης 15 Νοεμβρίου 2011, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr. Προτείνεται ειδικότερα η τροποποίηση των άρθρων 4, 18, 19, 20, 22 και 23 του Καταστατικού.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 18.10.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με τους Νόμους 3873/2010 & 3884/2010.

2. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 06η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 10/11/2011 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15/11/2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 12/11/2011 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21/11/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22/11/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 02/12/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 03/12/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30/10/2011, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 02/11/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 09/11/2011, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 08/11/2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 09/11/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 09/11/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.domaine-lazaridi.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας ή αποστέλλεται στο fax:2521082320 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2521082348.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr) .Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας.

Αδριανή, 18 Οκτωβρίου 2011
Το Διοικητικο Συμβούλιο

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 20η Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2010, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2010.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2010 και την προέγκριση των αμοιβών για την περίοδο 01/07/2011-30/06/2012. Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως 2010.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010.

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2011. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 26.05.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2011.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 01 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 15/06/2011 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 20/06/2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 17/06/2011 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 27/6/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 28/6/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 08/07/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 09/07/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 05/06/2011, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 07/06/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 14/06/2011, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13/06/2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 14/06/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 14/06/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.domaine-lazaridi.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας ή αποστέλλεται στο fax:2521082320 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2521082348.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr) .Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας.

Αδριανή, 26 Μαϊου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» ανακοινώνει ότι από τη 1 Απριλίου του 2011 προχωρά στην αλλαγή της εμπορικής πολιτικής της στη Νότια Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου και Ιονίου).

Ειδικότερα, η πώληση των προϊόντων της θα γίνεται απ’ ευθείας από την ίδια προς τους πελάτες της χονδρικής (κάβες και πρατήρια διανομής).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» η νέα εμπορική δομή της εταιρίας θα συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την πληρέστερη κάλυψη της αγοράς.

Αδριανή , 1 Απριλίου 2011

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ – ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

ΑΔΡΙΑΝΗ Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΤΗΛ.2521082348-82231

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 09/12/2010 το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την ένταξη της εταιρίας στις ευνοϊκές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 2/20087/0025/30-06-2010 που αφορά επιχειρήσεις του Νομού Δράμας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να μη καταβάλει δόσεις για το χρονικό διάστημα από 31.12.10 έως 31.12.13 σε δάνεια για τα οποία έχει δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου με προγενέστερη υπουργική απόφαση, ενώ παράλληλα επιμηκύνεται η διάρκεια των δανείων αυτών μέχρι την 31.12.2022 από 31.12.2016 που ήταν μέχρι σήμερα. Ως επιτόκιο ρύθμισης ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσής πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς του ν. 128/1975 (0,60%).

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΑΔΡΙΑΝΗ 30Δεκεμβρίου 2010

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 04η Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 78,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.367.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2009, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2009. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 158.048 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,01 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2009. Aπό το ως άνω ποσό βάσει του ν. 3697/2008, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,009 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 15/06/2010. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.02009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα recorddate που αντικαθιστά τον κανόνα tradedate. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (recorddate). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την recorddate, ήτοι την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 23/06/2010. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείς αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2010-30/06/2011. Επίσης η Γ.Σ. ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη χρήσης ποσού 110.000 ευρώ.

4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009.

5. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2010. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Κων/νος Μακρίδης και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετία θητεία τους κάτωθι:

1. Κων/νος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος

2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη – Εκτελεστικό Μέλος

3. Γεώργιος Ζάχαρης – Εκτελεστικό Μέλος

4. Ιωάννης Οξυζίδης – Εκτελεστικό Μέλος

5. Αργύριος Γκότσης – Εκτελεστικό Μέλος

6. Εξάρχου Αθανάσιος – Εκτελεστικό Μέλος

7. Παναγιώτης Χρονόπουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Πέτρος Ντινάκης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Γεώργιος Χαρίσκου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι:

1. Πέτρος Ντινάκης

2. Γεώργιος Χαρίσκου

3. Παναγιώτης Χρονόπουλος

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.4), το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04ης Ιουνίου 2010, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,01 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10% , το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,009 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Tρίτη 15/06/2010. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.02009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα recorddate που αντικαθιστά τον κανόνα trade date. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010.

Η καταβολή του μερίσματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω της “EFGEUROBANK ERGASIAS ΑΕ” Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα), θα ξεκινήσει στις 23/6/2010 και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα πέντε ετών, δηλ. μέχρι τις 31/12/2015.

Οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει η καταβολή του μερίσματος είναι οι παρακάτω:

1. Μέσω των Xειριστών στο Σύστημα Αυλων Τίτλων, στους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη των μερισμάτων στους χειριστές τους.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFGEUROBANK ERGASIASAE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στο Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFGEUROBANKERGASIASAE.

H είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2015 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας (κο Μαρονικολάκη τηλ. 25210-82348, φαξ. 25210-82320).

Δράμα, 04 Ιουνίου 2010
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-7-205 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 04/06/2010 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

2. Ιουλία συζ. Κων. Λαζαρίδη Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

3. Γεώργιος Ζάχαρης Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

5. Αργύριος Γκότσης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

6. Αθανάσιος Εξάρχου Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)

7. Παναγιώτης Χρονόπουλος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)

8. Πέτρος Ντινάκης Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

9. Γεώργιος Χαρίσκου Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

 Δράμα, 04 Ιουνίου 2010
 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65/6.5.2010), επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στις κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις υπολογιζόμενη στο συνολικό καθαρό εισόδημα για τη διαχειριστική χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009. Η εισφορά υπολογίζεται βάσει προοδευτικής κλίμακας έως 10% επί των συνολικών καθαρών κερδών των επιχειρήσεων. Το ποσό που εκτιμάται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της Εταιρείας το Β’ τρίμηνο του έτους 2010 ανέρχεται στο ποσό των 114 χιλ. ευρώ περίπου.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 06.05.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 04η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2009 έως 31/12/2009, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2010.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2010 – 31/12/2010.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, μέσω του χειριστή τους, στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. ‘Οσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Αδριανή Ν. Δράμας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δράμα,  06  Μαΐου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με στόχο την καλύτερη επαφή με τους πελάτες της χονδρικής (κάβες και πρατήρια διανομής), αλλά και τη χάραξη ενιαίας εμπορικής πολιτικής η «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» προχώρησε από την αρχή του 2010 στην αναδιάρθρωση του τρόπου διανομής των προϊόντων της.

Ειδικότερα, για το βορειοελλαδικό τόξο (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Κέρκυρα) τη διανομή των προϊόντων αναλαμβάνει η ίδια η «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.», ενώ για τη Νότια Ελλάδα αποκλειστικός αντιπρόσωπος είναι, πλέον, η εταιρία «Αφοι Χάλαρη Α.Ε.».

Σύμφωνα με τη διοίκηση της «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» η νέα εμπορική δομή της εταιρίας θα συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την πληρέστερη κάλυψη της αγοράς.

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ σύμφωνα με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007, την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι στις 14/12/2009 της γνωστοποιήθηκαν τα παρακάτω από τους κ. Κων/νο Λαζαρίδη του Γεωργίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κων/νου (τέκνο του ανωτέρω) και Γεώργιο Λαζαρίδη του Κων/νου (τέκνο του ανωτέρω):

Την 14η Δεκεμβρίου 2009, ο κ. Κων/νος Λαζαρίδης, προέβη α) σε γονική παροχή μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, 4.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στους υιούς του Γεράσιμο Λαζαρίδη (2.500.000) και Γεώργιο Λαζαρίδη (1.500.000), αντίστοιχα, συνολικής χρηματιστηριακής αξίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την 11η Δεκεμβρίου 2009, 2.520.000 ευρώ.
Συνεπεία των παραπάνω μεταβιβάσεων, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κ. Κων/νος Λαζαρίδης στην Εταιρεία, κατήλθε από 62,91% σε 37,60% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, του κ. Γεράσιμου Λαζαρίδη ανήλθε από 1,02% σε 16,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του κ. Γεώργιου Λαζαρίδη ανήλθε από 1,01% σε 10,51% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ – ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

ΑΔΡΙΑΝΗ Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΤΗΛ.2521082348-82231

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πρόταση της εταιρείας μας συνολικού ποσού 500.000,00 Ευρώ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» για τα έτη 2010-2012.

Η πρόταση της εταιρείας περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές roadshows, έντυπη διαφήμιση και αφιερώματα που θα πραγματοποιηθούν σε κλαδικά περιοδικά.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την προώθηση και τόνωση των εξαγωγών σε νέες και υπάρχουσες αγορές των τρίτων χωρών.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500.000,00 ευρώ και η συνολική ενίσχυση, κοινοτική και εθνική, ανέρχεται μέχρι το 80% του προϋπολογισμού, ήτοι 400.000,00 ευρώ. Το υπόλοιπο μέρος του επιλέξιμου προϋπολογισμού θα χρηματοδοτηθεί από τα ίδια διαθέσιμα της εταιρείας.

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό, ότι έχει καταθέσει φάκελο υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου του Ν. 3299/2004 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά τον «Εκσυγχρονισμό Οινοποιείου με αγορά νέου εξειδικευμένου εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής».

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 1.543,117.95 ευρώ και η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στο 45% του συνολικού κόστους, ήτοι 694.403,07 ευρώ. Το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό.

Mε ιδιαίτερη απλότητα και σεβασμό τελέστηκαν τα εγκαίνια του νεόδμητου παρεκκλησίου των ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ, που ανήκει στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στο Καπανδρίτι Αττικής την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία “ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ.” γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις οικονομικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους € 74.728,18. Λόγω εφάπαξ καταβολής του ανωτέρω ποσού διενεργήθηκε έκπτωση 5% με τελικό ποσό καταβολής € 71.136,01.

Η Εταιρεία έχει  πραγματοποιήσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους €60.000,00 και κατά συνέπεια ποσό €11.136,01 θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2009.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 28η Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 78,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.367.828 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως η ίδια συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα του 3299/2004 σε περίπτωση έγκρισης του, να καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ή κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 04.09.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Τρόπος κάλυψης Ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο του Ν.3299/2004.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους

Δράμα, 04 Σεπτεμβρίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.4), το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09ης Ιουνίου 2009, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,03 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10% , το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,027 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Tρίτη 16/06/2009. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.02009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα recorddate που αντικαθιστά τον κανόνα trade date. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009.

Η καταβολή του μερίσματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα), θα ξεκινήσει στις 24/6/2009 και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλ. μέχρι τις 23/06/2010.

Οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει η καταβολή του μερίσματος είναι οι παρακάτω:

1. Μέσω των Xειριστών (Tράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Αυλων Τίτλων.

2. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα μέσω του Δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας από τις 1/7/2009. Η είσπραξη του μερίσματος για την περίπτωση 2 είναι δυνατή μέχρι τις 23/6/2010 και θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (23 Ιουνίου 2010) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας μας Αδριανή Δράμας, 661 00. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας (κο Μαρονικολάκη τηλ. 25210-82348, φαξ. 25210-82320).

Δράμα, 09 Ιουνίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

« ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 14.05.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 01/01/2008 έως 31/12/2008, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2009 – 31/12/2009.

4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2009.

6. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920

7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους

Δράμα,  14  Μαΐου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι υπεύθυνη Ενημέρωσης Κοινού είναι πλέον μόνο η κ. Δέσποινα Γιαηλίδου, λόγω αποχώρησης του κ. Ιωάννη Τζάφου από την εταιρεία.