ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

2012 έως 2014

H εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στις 31/12/2014, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2008 και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν τα έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή τους, πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2014).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2008, που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. επικοινωνίας: 25210-82348 & 25210-82231).

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με την Aπόφαση 3/347/12-7-205 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 16/06/2014 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

 1. Ιουλία Λαζαρίδου  Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό)
 2. Γεώργιος Ζάχαρης  Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
 3. Γεράσιμος Λαζαρίδης  Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)
 4. Ιωάννης Οξυζίδης  Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
 5. Γεώργιος Λαζαρίδης  Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)
 6. Πέτρος Ντινάκης  Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
 7. Γεώργιος Χαρίσκου  Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

 Δράμα, 16 Ιουνίου 2014
Τo Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 16η Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2013, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2013.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2013 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014). Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως 2013.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2013.

5. Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2014. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την επόμενη πενταετία τους κάτωθι:

1.  Ιουλία Λαζαρίδου  Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

2.  Γεώργιος Ζάχαρης  Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)

3.  Γεράσιμος Λαζαρίδης Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)

4.  Ιωάννης Οξυζίδης  Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)

5.  Γεώργιος Λαζαρίδης  Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)

6.  Πέτρος Ντινάκης  Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

7.  Γεώργιος Χαρίσκου  Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

7.  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι:

1.  Πέτρος Ντινάκης

2.  Γεώργιος Χαρίσκου

3.  Γεώργιος Λαζαρίδης

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000

(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 16.05.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η  Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.  Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2.  Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013.

3.  Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2014.

4.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.

5.  Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

6.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7.  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 08η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11/06/2014 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 16/06/2014 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 13/06/2014 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23/6/2014, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24/6/2014, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 04/07/2014, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05/07/2014, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01/06/2014, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 03/06/2014, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 10/06/2014, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09/06/2014, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 10/06/2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 10/06/2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.domaine-lazaridi.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας ή αποστέλλεται στο fax:2521082320 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2521082348.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας.

Αδριανή, 16 Μαϊου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

H ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2014, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 1. Παρασκευή 28 Μαρτίου  2014: Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2013 και δημοσίευση στην Ιστοσελίδα της εταιρείας των ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2013 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).
 2. Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr την ίδια ημέρα.

ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ίδρυση νέας εταιρίας με την επωνυμία “AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”.Η νέα εταιρία, αποτελεί 100% θυγατρική της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000€ και με καταστατικό σκοπό την εμπορία οίνων.

Δράμα, 5 Μαρτίου 2014

Η εταιρία ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5/3/2014 αποφασίστηκε να τεθεί προς πώληση μέρος των εγκαταστάσεων της στο Καπανδρίτι Αττικής και συγκεκριμένα κτιριακό συγκρότημα συνολικού εμβαδού 1.800 τ.μ. επί οικοπέδου 34 στρεμμάτων περίπου. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν στη δραστηριότητα της εστίασης και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Τα έσοδα από την πώληση της παραπάνω δραστηριότητας εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν την ρευστότητα της εταιρίας και θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δανεισμού της.

Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη η εταιρία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

H εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στις 31/12/2013, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2007.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2007 και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν τα έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή τους, πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2013).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2007, που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι, μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. επικοινωνίας: 25210-82348 & 25210-82231).

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 17η Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2012, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2012.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2012 και την προέγκριση των αμοιβών για την περίοδο 01/01/2013-31/12/2013. Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως 2012.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2013. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί διεύρυνσης του σκοπού της εταιρείας.

7. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περί του σκοπού της εταιρείας ως εξής:

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών, οινοπνευματωδών ποτών με απόσταξη, αποστάξεις φρούτων, ξιδιού β) Η εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, γ) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, δ) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου ε) Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών στ) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ζ) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, η) Η εκμετάλλευση εστιατορίου, θ) Η παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ. ι) Η παραγωγή, καλλιέργεια, μεταποίηση, και εμπορία αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών καθώς και η εμπορία ριζωμάτων, δια ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ια) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί α) να συμμετέχει σε συναφείς επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες  επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν) ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό β) να ιδρύει νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η σύμβαση ανεξάρτητης υπηρεσίας του υιού του κ. Κωνσταντίνου Λαζαρίδη, κ. Γεράσμου Λαζαρίδη, σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ

(Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 17/06/13)

K E Φ Α Λ Α Ι Ο  Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ 

Ισχύουσα διατύπωση

Α ρ θ ρ ο  4

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Παραγωγή και εμφιάλωση κρασιών, β) Η εμπορία εμφιαλωμένων ή μη παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, γ) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, δ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, ε) Η παραγωγή και εμφιάλωση με απόσταξη οινοπνευματωδών ποτών, αποστάξεις φρούτων (Φ.Ε.Κ. 435/29.1.1996), στ) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου (Φ.Ε.Κ.178/10.1.2001), ζ) Η παραγωγή και εμφιάλωση ξιδιού, η) Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών θ) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ι) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ια) Η εκμετάλλευση εστιατορίου και ιβ) Η παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ.

Προτεινόμενη νέα διατύπωση

Α ρ θ ρ ο  4

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών, οινοπνευματωδών ποτών με απόσταξη, αποστάξεις φρούτων, ξιδιού β) Η εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, γ) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, δ) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου ε) Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών στ) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ζ) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, η) Η εκμετάλλευση εστιατορίου, θ) Η παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ. ι) Η παραγωγή, καλλιέργεια, μεταποίηση, και εμπορία αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών καθώς και η εμπορία ριζωμάτων, δια ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ια) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί α) να συμμετέχει σε συναφείς επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες  επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν) ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό β) να ιδρύει νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς γ)να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

H εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.1257/27-3-2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα εξής:

α) Δεν υπάρχουν καταθέσεις της εταιρείας σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Κύπρο των  τραπεζών Κύπρου και  CPB.

β) Δεν υπάρχει έκθεση της εταιρείας σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες.

γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 0,6%.

δ) Η εξέλιξη της δραστηριότητας της εταιρείας στην Κύπρο δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίπτωση επί του συνολικού κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας.

Δράμα, 27.3.2013

H ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 1. Πέμπτη 28 Μαρτίου  2013: Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2012 και δημοσίευση στον Τύπο των ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2012 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).
 2. Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr την ίδια ημέρα με τη δημοσίευση στον Τύπο.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.11.2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ  (474.144,00€), με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια του Ν.3299/2004.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03€, ήτοι από 0,30€ σε 0,33€.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμύρια διακόσιες διακόσες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (5.215.584,00€), διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια (15.804.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33€ εκάστη.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-7985/10/12/2012 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 19/12/2012 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 28/12/2012 (ημερομηνία) οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,33 Ευρώ ανά μετοχή.

Δράμα,  20/12/2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 23η Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (474.144,00€), χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03€. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια του Ν.3299/2004.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες διακόσες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (5.215.584,00€), διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια (15.804.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33€ εκάστη.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα την απόφαση να τροποποιήσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

H Εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, της παραγράφου 2 του N. 3556/2007, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2012, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr. Προτείνεται ειδικότερα η τροποποίηση του  άρθρου 5 του Καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ

(Προτεινόμενο στην Ε.Γ.Σ. της 23/11/12)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ,
ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Α ρ θ ρ ο  5 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών και διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων  (5.000) δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε σε μετρητά. (Φ.Ε.Κ.717/16.3.1992 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 9.6.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2979/29.6.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 1.7.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση έξη χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3781/23.7.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 20.8.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4447/23.9.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 18.9.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4930/29.10.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 1.12.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5632/23.12.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ζ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 21.9.1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 567/7.10.93 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

η) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 22.5.1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2527/4.6.96 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 25.7.1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5756/12.8.96 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ι) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30.12.1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών αφ’ ενός μεν με κατάθεση μετρητών ποσού δρχ. διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα (255.612) δραχμών και αφ’ ετέρου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρείας ποσού δρχ. δέκα εννέα εκατομμύρια  επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ δρχ. (19.744.388) και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 257/19.1.98 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

κ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 23.7.1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 7763/30.9.98 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (620.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

λ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/11/1999 και λαμβάνοντας υπόψη και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 10/3/1999 και 12/7/1999, οι μετοχές της εταιρείας α) μετατράπηκαν από ονομαστικές σε ανώνυμες β) οι μετοχές της εταιρείας διασπάσθηκαν σε αναλογία είκοσι πέντε (25) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) σε διακόσιες (200) δραχμές η κάθε μία, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την ίδια απόφαση αυξάνεται κατά δραχμές ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (98.400.000) συνολικά, με έκδοση τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (492.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μια, ήτοι τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (469.000) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή και είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία που θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό της εταιρείας και τιμή διάθεσης δύο χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (2.800). Η διαφορά των 1.279.200.000 δραχμών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».(Φ.Ε.Κ. 9258/22.11.1999 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

μ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/6/2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 718.400.000 δρχ. με έκδοση 3.592.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.(Φ.Ε.Κ.5740/28.6.2000 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.)

ν) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2001 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε διακόσιες τέσσερις και σαράντα πέντε (204,45) δραχμές ή μηδέν και εξήντα (0,60) ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων (31.968.800) δραχμών ή ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οχτώ και ενενήντα τρία (93.818,93) ευρώ. (Φ.Ε.Κ.108/7.1.2002 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.)

ξ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/02/2002 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από μηδέν και εξήντα (0,60) ευρώ σε   μηδέν και τριάντα (0,30) ευρώ η κάθε μία. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ήτοι 7.184.000 κοινές ανώνυμες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

ο) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 431.040 ευρώ με έκδοση 1.436.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 2,4 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 1.436.800 μετοχών ποσού ευρώ 3.017.280 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

π) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 474.144 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,33 ευρώ. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.215.584 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,33 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

H εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στις 31/12/2012, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2006.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2006 και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν τα έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή τους, πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2012).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2006, που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. επικοινωνίας: 25210-82348 & 25210-82231).

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΗΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 30.10.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η  Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 σε 0,33 και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 04 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18/11/2012 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23/11/2012 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 20/11/2012 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 30/11/2012, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 01/12/2012, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11/12/2012, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 12/12/2012, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 8/11/2012, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 10/11/2012, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 17/11/2012, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 16/11/2012, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 17/11/2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 17/11/2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.domaine-lazaridi.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας ή αποστέλλεται στο fax:2521082320 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2521082348.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr) .Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας.

Αδριανή Δράμας, 30 Οκτωβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 18η Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας  της χρήσης 2011, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2011.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2011 και την προέγκριση των αμοιβών για την περίοδο 01/07/2012-30/06/2013. Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως 2011.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2011.

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2011. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

« ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 23.05.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η  Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2.  Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2011 έως 31/12/2011.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2012.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 13/06/2012 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 18/06/2012 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 15/06/2012 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25/6/2012, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26/6/2012, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 06/07/2012, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 07/07/2012, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03/06/2012, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 05/06/2012, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 12/06/2012, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/06/2012, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 12/06/2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 12/06/2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.domaine-lazaridi.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας ή αποστέλλεται στο fax:2521082320 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2521082348.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domaine-lazaridi.gr) .Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αδριανή Ν. Δράμας.

Αδριανή, 23 Μαϊου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο

H ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Παρασκευή 30 Μαρτίου  2012: Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2011 και δημοσίευση στον Τύπο των ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2011 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 : Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Τριμήνου 2012 και δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών του 1ου Τριμήνου 2012 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012: Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης 1ου Εξαμήνου 2012 και δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών του 1ου Εξαμήνου 2012 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012: Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2012 και δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών του Εννιαμήνου 2012 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία “ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ.” ανακοινώνει ότι περαιώθηκε φορολογικά η χρήση 2009 κατόπιν ένταξης στη ρύθμιση περί εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών του Ν.3888/2010.

Το ύψος του ποσού της ανωτέρω ρύθμισης ανήλθε σε €54.394,83. Λόγω εφάπαξ καταβολής του ανωτέρω ποσού διενεργήθηκε έκπτωση 8% με τελικό ποσό καταβολής € 50.043,25.