Το ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού οργανισμού του έργου: «Προώθηση οίνων ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ σε Τρίτες Χώρες», προϋπολογισμού 426.910,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24/3/2021 και ώρα 15.00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ»

 1. Αναθέτων φορέας: Το «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου οργανισμού εκτέλεσης του Προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΠΑ, ΚΙΝΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΡΩΣΙΑ)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου και την υπ’ αρίθ. Πρωτ.: 1106/252323/12-10-2020 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 2. Προϋπολογισμός Έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 1106/252323/12-10-2020 Απόφαση Έγκρισης είναι 547.137,00 € και περιλαμβάνει σύνολο δράσεων 388.100,00 €, διοικητικές δαπάνες 15.524,00 €, δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων 93.060,00€, δαπάνες για την Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων 11.643,00 € και αμοιβή οργανισμού εκτέλεσης 38.810,00€. Οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων και οι δαπάνες για τη Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο.Ο προϋπολογισμός του ανοικτού διαγωνισμού είναι 426.910,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (ήτοι συνολικό ποσό 529.368,40 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό ή ένωση /κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή σε Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) 1308/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου.
 5. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
 6. Διάρκεια υλοποίησης: Από υπογραφής σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2023.
 7. Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στην ιστοσελίδα www.domaine-lazaridi.gr καθώς από την «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» Αδριανή Δράμας, 66100, Δράμα, τηλ: 2521082348, email: ap@domaine-lazaridi.gr και υπεύθυνη Επικοινωνίας την κ. Αναστασία Παπαδοπούλου (9.00 π.μ. – 15.00μ.μ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα θα απαντηθούν το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 8. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»,Αδριανή Δράμας, 66100, Δράμα, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή courier ως και 24/3/2021 και ώρα 15.00
 9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών διενεργείται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, ήτοι 31/3/2021 και ώρα 12.00
 10. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
 11. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 12. Kριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών
 13. Γλώσσα διαγωνισμού: ελληνική

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της
«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ